Skip to main content
10 กฎเหล็กทำ Brand Activation อย่างไรให้ Work

10 กฎเหล็กทำ Brand Activation อย่างไรให้ Work (3/3)

  1. เริ่มต้นด้วยความคิดใหม่ (Begin with a New Mindset)

การทำ Brand Activation มีความสำคัญ เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่สำคัญกับแบรนด์อย่างมาก ไม่ใช่ต้องทำเพราะเจ้านายสั่งให้ทำ แต่เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญ

ที่สำคัญคือ นักการตลาดที่รับผิดชอบต้องเข้าใจว่าจะทำ Activation เพื่ออะไร

Activation ไม่ใช่แค่เป็นกลยุทธ์ (Tactic)

ถ้าสินค้าหรือบริการยังไม่มีนวัตกรรมที่จะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค การทำ Activation ก็สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ และจะมีประโยชน์มากในช่วงเวลาที่บริษัทยังไม่มีนวัตกรรมใดๆ ออกมา จึงจัดเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก

ที่สำคัญเราต้องเลือกพนักงานที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ไม่ใช่ใครก็ได้มาทำ Activation เพราะบุคคลเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็น Brand Ambassador ในการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคระหว่างการทำ Activation…

Read More

4 กระบวนการสร้าง Brand Activation

4 กระบวนการสร้าง Brand Activation (2/3)

จากที่บทความแรกได้เล่าถึงความหมายและความสำคัญของ Brand Activation กันไปแล้ว ซึ่งการสร้าง Brand Activation นั้น ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก ได้แก่ Brand Platform, Big Idea, Communication และ Evaluation

แต่ก่อนจะเริ่มทำ Brand Activation เราจำเป็นเอาชนะสิ่งท้าทาย 3 ข้อให้ได้ก่อนคือ

  1. การสื่อสารด้วยข้อความเดียว หรือ Single Message ที่ไปในทิศทางเดียวกันและมีความแปลกใหม่
  2. การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
  3. การเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค

สำหรับ 4 …

Read More

Brand Activation คืออะไร สำคัญอย่างไร

Brand Activation คืออะไร สำคัญอย่างไร (1/3)

การทำ Brand Activation นั้น โดยศัพท์แล้ว ก็คือ การสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค และทำให้แบรนด์มีชีวิต ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคขึ้นมา

ฟังดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่าย!

เดิมการทำตลาด ในยุคก่อนจะเน้นที่ “การโฆษณา” เป็นหลัก เพราะเชื่อว่าสินค้าที่มีโฆษณามักจะขายดี ดังนั้นผู้บริโภคจึงจะได้รับข่าวสารทางเดียว หรือเป็น One Way Communication

การทำโฆษณาเป็นการสร้างการรับรู้โดยให้ผู้บริโภคเห็นแบรนด์จากสื่อต่างๆ

แต่การโฆษณาไม่สามารถทำให้ผู้บริโภคมี “ประสบการณ์จริง” กับแบรนด์นั้นๆ

ปัจจุบันการทำการตลาดยุคใหม่จึงเปลี่ยนแปลงไป…

Brand Activation จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าจะเปรียบเทียบการสร้างแบรนด์ คงเหมือนการที่ผู้ชายต้องการจีบหญิงสาวหรือผู้บริโภคที่อยู่ฟากหนึ่ง

ทำอย่างไรชายหนุ่มหรือแบรนด์ที่ต้องการสร้างจึงจะเข้าถึงตัวและผูกมัดใจหญิงสาวหรือผู้บริโภคให้อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่เริ่มจีบกัน กระทั่งให้เขาอยู่กับเราตลอดชีวิต

Read More