Skip to main content
Blue-Ocean-Strategy-คืออะไร

สรุปง่ายๆ Blue Ocean Strategy คืออะไร ล้าสมัยไปแล้วหรือยัง?

ย้อนอดีตไปเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วในช่วงที่กูรูด้านกลยุทธ์ระดับโลกอย่าง Michael E. Porter ได้เขียนหนังสือเรื่อง Competitive Strategy ออกมาครั้งแรกเมื่อปี 1980 จนนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่แบบการวิเคราะห์ธุรกิจที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา

 

เครื่องมือต่างๆ ที่พอร์เตอร์นำเสนอออกมาไม่ว่าจะเป็น Five Forces, Generic Value Chain หรือ Diamond Model ฯลฯ ไม่เพียงแต่สร้างกรอบการวิเคราะห์ให้แก่นักกลยุทธ์ แต่แนวคิดของพอร์เตอร์ยังถือว่าสามารถสร้าง “อิทธิพล” ให้กับการวิเคราะห์ธุรกิจแก่นักกลยุทธ์รุ่นหลังได้อีกด้วย

แก่นทางความคิดของพอร์เตอร์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน หรือ Long Term Competitive Advantage

Read More