Skip to main content
กรณีศึกษา การตลาดวัยรุ่น (Teen Marketing) และกับดัก (Teen Trap)

กรณีศึกษา การตลาดวัยรุ่น (Teen Marketing) และกับดัก (Teen Trap)

พฤติกรรมวัยรุ่นในไทยทุกยุคทุกสมัยไม่เคยเปลี่ยน

แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสภาพแวดล้อมของสังคม และสิ่งที่สังคมให้กับวัยรุ่นและเทคโนโลยีในแต่ละสมัย

สูตรสำเร็จของพฤติกรรมวัยรุ่นนั้นไม่ได้มีมากมายซับซ้อนแต่ประการใด

เพราะสิ่งที่เป็นรากฐานของพฤติกรรมวัยรุ่น มีเพียง 5 ประการคือ

  1. ความใฝ่ฝัน เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่เพิ่งผ่านพ้นวัยเด็ก มีจินตนาการมีความใฝ่ฝันมาก เพราะยังไม่มีปัญหาใดๆ มารบกวน วัยรุ่นจึงสามารถรับกระแสแห่งวัฒนธรรมที่มากับสื่อต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ที่ถูกจริตกับวัยดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
  2. ชอบลอง มนุษย์ในวัยรุ่นชอบที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ตามกระแสวัฒนธรรมที่ได้รับมา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีการกลั่นกรองถึงความถูกต้องเหมาะสม จนบางครั้งดูเหมือนเป็นการพยายามทำสิ่งที่ฝืนกฎเกณฑ์
  3. ร้อนแรง วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จากเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยพลังอันมหาศาลของฮอร์โมนเพศที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่งพลังของฮอร์โมนเพศนี้ส่งผลต่ออารมณ์ของวัยรุ่นที่ต้องการจะทำสิ่งที่ตนเองเห็นว่าควรจะทำในทันที ซึ่งบางครั้งการกระทำนั้นๆ ก็แสดงออกซึ่งอารมณ์ที่รุนแรงของวัยรุ่น
  4. เร็ว เป็นคำจำกัดความที่แสดงถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์วัยรุ่นอีกประการหนึ่ง ซึ่งเกินความหมายครอบคลุมถึงการต้องการทำสิ่งใดๆ ก็ตามให้ทันใจที่ตัวเองต้องการ รวมทั้งการตัดสินใจ ชอบ รัก เกลียด สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Read More