Skip to main content

Trade Show / Road Show / Exhibition คืออะไร? สำคัญแค่ไหนกับการตลาด

หากพูดถึง “งานแสดงสินค้า” มีศัพท์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ 2 คำ คือ “Trade Show” และ “Road Show” ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยสังเกตถึงความแตกต่างของสองคำนี้ว่าอยู่ตรงไหน

ความแตกต่างของสองคำนี้ จุดใหญ่อยู่ที่ “ขนาด” ของงาน

Trade Show จะเป็นงานที่มีไซส์ที่ “ใหญ่” กว่า Road Show อย่างเช่น งานมอเตอร์โชว์ งานมอเตอร์เอ็กซ์โป งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และ มหกรรมหนังสือระดับชาติ

ส่วนงาน Road Show จะเป็นงานที่ย่อส่วนจาก Trade …

Read More